Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок, або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Згідно Закону України «Про освіту» післядипломна освіта включає:

 • спеціалізацію - профільну спеціалізовану підготовку з метою набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності;
 • перепідготовку - освіту дорослих, спрямовану на професійне навчання з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями);
 • підвищення кваліфікації - набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань;
 • стажування - набуття особою практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань

Післядипломна освіта НАУ реалізується через:

 • отримання іншої спеціальності освітнього рівня «Бакалавр» на базі попередньо отриманої вищої освіти (друга вища освіта);
 • підвищення кваліфікації.

Тривалість навчання  не менше 3-х років. Випускники одержують диплом державного зразка та додаток до диплому європейського зразка.

 Найбільшою популярністю користуються такі напрями/спеціальності:

 • Право
 • Міжнародне право
 • Комп’ютерні інженерія
 • Авіоніка
 • Економіка підприємства
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародні економічні відносини
 • Журналістика
 • Облік і аудит
 • Фінанси
 • Банківська справа та страхування
 • Маркетинг
 • Телекомунікації та радіотехніка
 • Менеджмент
 • Авіаційний транспорт
 • Транспортні технології
 • Філологія (переклад)